Mở quan tài rỗng trong bảo tàng, phát hiện xác ướp 2.600 tuổi

C-STAT