Nếu sự kiện này không xảy ra, con người đã không xuất hiện trên Trái đất

C-STAT