Ngày 1/7: Tín hiệu nguy hiểm SOS được chấp thuận và sử dụng phổ biến nhất trên thế giới

C-STAT