Nghiên cứu các cú sút penalty, Stephen Hawking thấy gì?

C-STAT