Nghiên cứu của NASA khẳng định thuyết tương đối của Einstein

C-STAT