Nghiên cứu cuối cùng của nhà vật lý Stephen Hawking được công bố

C-STAT