Ngoại hành tinh Proxima b có thể tồn tại các đại dương giống Trái Đất

C-STAT