Ngừng thở khi ngáy dễ khiến não bị tổn thương

C-STAT