người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc

C-STAT