Người phụ nữ có khả năng giao tiếp với... động vật, kể cả động vật vừa chết?

C-STAT