Người Việt công bố quốc tế về siêu vật liệu hấp thụ sóng điện từ

C-STAT