Nhóm vết đen khổng lồ xuất hiện trên mặt trời

C-STAT