Những loài vật có "nữ quyền" tuyệt đối trong tự nhiên

C-STAT