Pandoravirus - liên kết thiếu được phát hiện giữa virus và tế bào

C-STAT