Phát hiện có thể giúp vật thể tồn tại ở hai nơi cùng lúc

C-STAT