Phát hiện đặc tính ưa ngọt của vi khuẩn Salmonella và khả năng đối phó với loại vi khuẩn này

C-STAT