Phát hiện "dải ngân hà ma quỷ" trong suốt như ảo ảnh

C-STAT