Phát hiện hàng trăm trứng thằn lằn bay 120 triệu năm ở Trung Quốc

C-STAT