Phát hiện hành tinh lạ có tới 4 “ông Mặt trời”

C-STAT