Phát hiện hóa thạch của loài ăn thịt trước thời khủng long

C-STAT