Phát hiện hóa thạch tắc kè nằm trong hổ phách có niên đại gần 100 triệu năm

C-STAT