Phát hiện loài dơi mặt chó mới tại Panama và Ecuador

C-STAT