Phát hiện loài mực ống trong suốt như kính

C-STAT