Phát hiện mới giúp sông Amazon trở thành sông dài nhất thế giới

C-STAT