Phát hiện một cây gỗ hóa thạch dài 200 triệu năm tuổi

C-STAT