Phát hiện thêm một virus do muỗi truyền sang người

C-STAT