Phát minh ra pin kẽm lỏng có thể ngăn ngừa cháy nổ

C-STAT