Phi hành đoàn ISS lập kỷ lục đi bộ ngoài không gian

C-STAT