Robot giám sát di chuyển được trên hầu hết các dạng địa hình

C-STAT