Sinh viên phát minh chiếc kệ nhỏ, kiếm 2 triệu USD/năm

C-STAT