Sông băng rút, những dạng sống nhỏ bé xuất hiện

C-STAT