Sóng thần Nhật đã được cảnh báo từ 2 ngày trước?

C-STAT