Tại sao băng Nam Cực tan chảy nhanh hơn dự kiến lại là một tin tốt?

C-STAT