Tại sao "se duyên" trên mạng không hiệu quả?

C-STAT