Tế bào máu trắng di chuyển giống như động vật nhiều chân

C-STAT