Telemetry - hệ thống ghi nhận thông tin từ xa trong suốt quá trình vận hành

C-STAT