Thai phụ nhiễm Rubella có nguy cơ sinh quái thai

C-STAT