Thành trì khổng lồ 3400 tuổi phát lộ dưới tầng hầm để xe ở Israel

C-STAT