Thiết bị bay với cánh tay dài gần một mét có thể xếp gọn

C-STAT