Thiết bị có thể nhìn xuyên vật thể không khác gì Siêu nhân

C-STAT