thời gian giết chết cuộc tình còn đau hơn giết chết mình

C-STAT