Thuyết tương đối của Einstein đúng trong vũ trụ

C-STAT