Tìm thấy đường biển dài nhất nằm trên một đường thẳng

C-STAT