Tìm thấy hóa thạch bọ chét bên trong miếng hổ phách từ 30 triệu năm trước

C-STAT