tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần

C-STAT