Tính toán nhu cầu phân bón của cây lúa bằng kỹ thuật "ô khuyết"

C-STAT