toàn bộ văn bản thấy được tại một thời điểm nào đó trên màn hình được gọi là

C-STAT