Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

C-STAT