Trâu rừng húc chết thợ săn để trả thù cho đồng loại

C-STAT