trời xanh thẳm biển cũng thẳm xanh như dâng cao lên chắc

C-STAT